KİŞİSEL VERİLERİN

KORUNMASI VE İŞLENMESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

(“ODAKART” MOBİL UYGULAMA VE www.odakart.com.tr İNTERNET SİTESİ) “ODAKART” mobil uygulama / www.odakart.com.tr internet sitesi Kişisel Verilerin Korunmasıve İşlenmesi Politikası’nın amacı, Uşak Tanıtım Turizm Dijital Pazarlama Anonim Şirketi (UşakTanıtım) ve Argesoft Yazılım A.Ş. (Argesoft) tarafından işletilmekte olan “ODAKART” mobiluygulama (uygulama) / www.odakart.com.tr internet sitesinin (site) işletilmesi sırasında site kullanıcıları / üyeleri / ziyaretçileri (Veri Sahibi) tarafından Argesoft ve/veya Uşak Tanıtım ilepaylaşılan veya Veri Sahibinin siteye girişi ve kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin, başta6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK/Kanun) ve diğer bütün mevzuat kapsamında kullanımına ilişkin usul, koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

İşlenen Veriler Argesoft ve/veya Uşak Tanıtım tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri statütüsündeki verilerin neler olduğu aşağıda sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

Argesoft ve/veya Uşak Tanıtım, Veri Sahibi tarafından üyelik girişi ve ilgili sözleşmenin onaylanması esnasında dijital ortamda sağlanan aşağıdaki verileri toplamaktadır.

 • Ad, soyad vb. kimlik bilgileri
 • Adres, iş veya özel e‐posta adresi, telefon numarası vb. iletişim bilgileri
 • Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik ve işlem bilgileri
 • Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi (Varsa Ödeme Bilgisi)
 • Argesoft ve/veya Uşak Tanıtım, Veri Sahibinin siteyi kullanımı sırasında bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilmekte olup site üzerinden sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanmaktadır(Bakınız; Çerez Politikası).

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri gereğince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri bu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Verilere Erişim

Uşak Tanıtım ve/veya Argesoft, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Veri Sahibi’ne Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi için iş ortaklarına, hissedarlarına, tedarikçilerine, Uşak Tanıtım ve/veya Argesoft yetkililerine söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Uşak Tanıtım ve/veya Argesoft, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve bu Politikada yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

İşlenen Verilerin Kullanım Amacı

Uşak Tanıtım ve/veya Argesoft, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydının gerçekleştirilmesi ve Sitede var olan konu ve hizmetlerin sağlanması amacı ile kullanacaktır. Uşak Tanıtım ve/veya Argesoft ayrıca, bahsi geçen kişisel verileri sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi için ve bu kapsamda gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ile sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir. Söz konusu kişisel bilgiler Uşak Tanıtım ve/veya Argesoft veya Veri Sahibi ile temas kurmak veya Uşak Tanıtım ve/veya Argesoft’un ve Veri Sahibinin sitedeki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, Uşak Tanıtım ve/veya Argesoft raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, Veri Sahibinin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Veri Sahibi ile Uşak Tanıtım’ın ayrıca onay vermesi halinde onay kapsamında söz konusu bilgiler Argesoft ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Veri Sahibi ile iletişime geçilebilecektir. Uşak Tanıtım ve/veya Argesoft ayrıca, Kanunun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki şartların varlığı halinde verileri, Veri Sahibinin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Veri Sahibinin bilgilerinin açık rıza temin edilmeksizin işlenebileceği durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • “ODAKART” mobil uygulama / www.odakart.com.tr internet sitesi Kullanıcı / Üye İşyeri Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası da dâhil olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri Sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Uşak Tanıtım’ın
  meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda da belirtildiği üzere Uşak Tanıtım ve/veya Argesoft, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere tarayıcıya (browser) gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini /mobil uygulamaları zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Veri Sahibi için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler. Aynı şekilde, mobil uygulamada yer alan teknik iletişim seçenekleri, kullanılan mobil cihazın özelliklerine göre değiştirilebilinir. Uşak Tanıtım ve/veya Argesoft ayrıca, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla Veri Sahibinin site/uygulamadaki davranışlarını bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkına haizdir.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Veri Sahibi, Uşak Tanıtım ve/veya Argesoft’a başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen taleplerini info@odakart.com.tr e‐posta adresine yazılı olarak iletebilecektir. Uşak Tanıtım ve/veya Argesoft, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.

Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kanunun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Veri Sahibi, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Uşak Tanıtım ve/veya Argesoft’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Uşak Tanıtım ve/veya Argesoft tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde uygulama/sitenin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Uşak Tanıtım ve/veya Argesoft, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, Veri Sahibinin uygulama/siteden faydalanabilmesi ve uygulama/siteye konu hizmetlerin sağlanması için bu Politika ile Kullanıcı / Üye İşyeri Sözleşmesinde belirlenen, uygulama/site ile ilgili hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Uşak Tanıtım ve/veya Argesoft ile Veri Sahibi arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Uşak Tanıtım ve/veya Argesoft, ilgili mevzuatta belirlenen veya bu Politikada ifade edilen şartlarda,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı

taahhüt eder.

Uşak Tanıtım ve/veya Argesoft, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri bu Kişisel
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. Uygulama/Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Uşak Tanıtım ve/veya Argesoft uygulamaların gizlilik ve kişisel verilen korunması ve işlenmesi politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Politikadaki Değişiklikler

Uşak Tanıtım ve/veya Argesoft, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika, Veri Sahibine herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

UŞAK TSO – ODAKART